غرفه سایت شهدا در مراسم افتتاحیه معارف جنگ دااف 20-10-95