غرفه سایت شهدا در کنگره دااف در وزارت کشور26-08-97