بازدید امیر آراسته از غرفه سایت شهدا در نمایشگاه چهل سالگی انقلاب 21-11-97