بازدید مسئول ایثارگران نهاجا از غرفه ی سایت شهدای آجا 21-11-97