تاریخ خبر: 1399/04/30
عنوان خبر: سال روز شهادت شیرمردشیرازی
1361/04/30 سال روز شهادت شیرمرد شیرازی که در قلب بغداد حماسه آفرید, قهرمان نام آور کشور, خلبانی با بیش از 120پرواز جنگی, خلبانی که در عملیات مروارید با همرزمش شهید خلبان خلعتبری نیروی دریایی عراق را نابود کرد, خلبانی با یک ...

1361/04/30 سال روز شهادت شیرمرد شیرازی که در قلب بغداد حماسه آفرید, قهرمان نام آور کشور, خلبانی با بیش از 120پرواز جنگی, خلبانی که در عملیات مروارید با همرزمش شهید خلبان خلعتبری نیروی دریایی عراق را نابود کرد, خلبانی با یک هواپیما و عملیاتی استشهادی با هدف ناامن کردن بغداد مانع رسیدن صدام به اهدافش شد.

سرلشگرخلبان عباس دوران,

یادش گرامی باذکرفاتحه و صلوات