تاریخ خبر: 1399/05/08
عنوان خبر: غربت مزار امیران شجاع و دلیر ارتش
برای مظلومیت شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، تماشای این دو سنگ مزار کافیست که بدانیم که این قهرمانان بزرگ ایثار و مقاومت، سرلشگر شهید مسعود منفرد نیاکی و سرلشکر حسن آب شناسان، که دلاوری و شجاعت آنها زبانزد دوست و دشمن ...

برای مظلومیت شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، تماشای این دو سنگ مزار کافیست که بدانیم که این قهرمانان بزرگ ایثار و مقاومت، سرلشگر شهید مسعود منفرد نیاکی و سرلشکر حسن آب شناسان، که دلاوری و شجاعت آنها زبانزد دوست و دشمن است، این سنگ قبرشان باشد. نکته قابل توجه این که روی سنگ قبر سرلشگر شهید آبشناسان، سردار نوشته شده است. باشد که مورد توجه قرار گیرد.

شادی روح این دو اسوه رشادت و جوانمردی صلوات