تاریخ خبر: 1399/07/22
عنوان خبر: شهادت خلبان حمیدرضا سهیلیان
امروز سالروز شهادت خلبانی است که پس از اصابت ترکش و خالی شدن باک، بالگرد را با باک خالی به زمین نشاند و نامش را خلبان بی باک نامیدند. شهید که علیرغم دستور تخلیه پادگان سرپل ذهاب دستور را نادیده گرفت و اجازه نداد کسی چیزی را ...

امروز سالروز شهادت خلبانی است که پس از اصابت ترکش و خالی شدن باک، بالگرد را با باک خالی به زمین نشاند و نامش را خلبان بی باک نامیدند. شهید که علیرغم دستور تخلیه پادگان سرپل ذهاب دستور را نادیده گرفت و اجازه نداد کسی چیزی را از پادگان خارج کند. خلبانی که در یک روز چندین تانک را زد. شهید حمیدرضا سهیلیان معروف به ناجی سرپل ذهاب. روحش شاد و یادش گرامی باد.