تاریخ خبر: 1399/10/10
عنوان خبر: گرامی داشت شهید سرلشگر دکتر احمد هجرتی
10 دی ماه سالروز شهادت شیرمردی اردبیلی، افتخار پزشکی ایران و ارتش، فوق تخصص جراحی، خدمت داوطلبانه در بیمارستان ارتش در سومار، در حال مداوای سرباز مجروح بمباران شیمیایی شروع ولی او مجروح و اتاق عمل را رها نکرد که ناگهان ...


10 دی ماه سالروز شهادت شیرمردی اردبیلی، افتخار پزشکی ایران و ارتش، فوق تخصص جراحی، خدمت داوطلبانه در بیمارستان ارتش در سومار، در حال مداوای سرباز مجروح بمباران شیمیایی شروع ولی او مجروح و اتاق عمل را رها نکرد که ناگهان بمب داخل اتاق عمل فرود آمد. دکتر ماسک خود را به دهان سربازش زد و به دلیل استنشاق گاز هر دو به شهادت رسیدند. شهید سرلشگر دکتر احمد هجرتی، یادش گرامی با فاتحه و صلوات